Политика на поверителност

 

Последна актуализация: 20.09.2020г.

 

АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД, Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 28 А, (“ние” или “нас”) се ангажира да обработва, съхранява и неразпространява без основание Вашите лични данни.

Тази политика (заедно с други документи, посочени тук) описва как събираме, съхраняваме и използваме информация за лицата, посещаващи този уебсайт („Лични данни”), как използваме Личните Ви данни и дава информация за предприетите от нас действия по спазване на правата Ви по отношение на Вашите лични данни.

 Прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност.

 

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме, съкращаваме или актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на този уебсайт.

 

Кой е приложимият законон уреждащ събирането, съхранението и обработката на Ваши лични данни и кой орган регулира тези дейности?

 

За лични данни, събинарани на територията на „България“ от "АИТ Интернешънъл Транспорт" ЕООД – приложим е Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679. Орган на регулация е  Комисия за защита на личните данни.

За лични данни, събирани извън територията на „България“, от "АИТ Интернешънъл Транспорт" ЕООД, нашата политика, процедури и правила са съобразени с Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство.


В какви случаи АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД може да събира Ваши лични данни?

 

 • Когато имате необходимост от физически достъп до обект на „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД. Например, като наш служител или посетител, или като служител, или посетител на наш наемател.
 • Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД и/или изпратите/предадете Ваша автобиография, мотивационно писмо или какъвто и да е документ, съдържащ Ваши лични данни;
 • Когато контактувате с нас или с наши служители;

 

Лична информация, която събираме от Вас:

 • Ще събираме лична информация за посещенията Ви в уебсайта, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници, съдържание от анкети и формуляри за обратна връзка, както и други комуникационни данни, и ресурсите, до които имате достъп. Събирането на тази лична информация ще направи посещението Ви в Уебсайта по-лесно в бъдеще, тъй като ще можем да Ви предложим съдържание, което е подходящо за Вас, въз основа на местоположението, от което осъществявате достъп до уебсайта.
 • Ще събираме всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за обратна връзка (например „Вашето мнение е важно за нас“) , „Контакт“, или „Изпратете ни съобщение“,или и по-специално: име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер. Предоставянето на Вашата лична информация, чрез нашите формуляри за обратна връзка, не е законово или договорно изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним Вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите за обратна връзка, е по Ваше усмотрение. Ако се свържете с нас, ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.
 • Може да използваме личната Ви информация, за да Ви изпратим директен маркетинг чрез електронна поща, когато отбележите тази услуга в съответния формуляр за обратна връзка. Можете да се откажете от получаване на бъдещи маркетингови съобщения по всяко време.
 • Когато използвате нашите онлайн услуги, ние съхраняваме „бисквитки“, както е описано по-подробно в нашата Политика за бисквитки


*Бисквитките са файлове с малко количество данни, които обикновено използват анонимен уникален идентификатор. Те се изпращат в браузъра Ви от уебсайта, който посещавате, и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър.
Нашият уебсайт използва тези „бисквитки“ за събиране на информация и за подобряване на
сайта. Имате възможност да приемете или откажете тези бисквитки и да знаете кога бисквитка се изпраща на Вашия компютър. Ако решите да откажете нашите бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашия сайт.

 

В зависимост от конкретната цел, „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД може да обработва различни данни, включително:

 • Вашите имена (напр. за издаване на чип за достъп в сградата като служител или посетител);
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго;
 • Видео изображения – при попадане в обхват на наша камера;
 • Маркетинг и реклама /имена, тел., e-mail, видео изображения/
 • Ако влезете през портала на LinkedIn или друг профил в социалните медии: данните за потребителския Ви профил;

 

 

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, дата и място на раждане, пол, националност, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Съдимост.

 

За законни, бизнес интереси на АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД:

 • Данни, във връзка със защита на собствеността и интересите на „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД като собственик на имот, както и като наемател или наемодател;

При Сключване и/или за изпълнение на договор, във връзка с/със:

 • Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на трудови и граждански правоотношения;
 • Данни, касаещи спазването на процедурите за здраве и безопасност при работа.

 

*Искаме да Ви информираме, че всеки път, когато посещавате нашия сайт, ние събираме информация, изпращана от Вашия браузър, която се нарича Log Data. Тези данни за посещение могат да включват информация, като адрес на интернет протокола на Вашия компютър („IP“), версия на браузъра, страници на нашата услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, и други статистически данни.

 

Принципи, които спазваме при обработка на лични данни:

 

 • да се събират данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват по начин, несъвместим с тези цели. (*допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически, научни цели или други цели е допустимо, при условие, че ние, като администратор, осигуряваме подходяща защита, като гарантираме, че данните не се обработват за други цели);
 • да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
 • да бъдат верни и точни, а при необходимост да се актуализират, заличичват или коригират;
 • да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. (*личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически, научни цели или други цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица).

 

За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

 

Пазим лична информация за срокове, съобразени със закона, както и с конкретната цел или цели, за които е събрана. След изтичането на съответно определените срокове, информацията/документите с лични данни се изтрива или унищожава, освен ако специален закон предвижда друго.

Критериите за определяне на сроковете, са в зависимост от:

 • Целта на събраните данни и изпълнението на тази цел;
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време);

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, с които сте се съгласили, сроковете могат да бъдат по- къси или по- дълги. Така например:

 • Видеоизображения от видеонаблюдение се съхраняват до 20 дни, след което се изтриват;
 • Личните данни за служителите се съхраняват в определени от действащата нормативна уредба различни задължителни срокове – от 3 до 50 години, за различни видове документи;
 • Данни за посетители съхраняваме до 1 година;
 • Личните данни във връзка с маркетинг и реклама, се съхраняват в срок до 1 година.

 

При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация.

 

Как защитаваме Личните Ви данни?

Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт.

Как боравим с информация от лица, ненавършили 14 години?

Нашият уебсайт не е предназначен за деца. Не събираме съзнателно лични данни от деца, ненавършили 14 години. Ако все пак се наложи на дете под 14 години да ползва някоя от формите на нашия уеб сайт, които изискват предоставяне на лични данни, то функционалностите на сайта следва да бъдат използвани от родител/настойник от името на детето.

 

Получатели, на които могат да бъдат разкривани лични данни:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, прокуратура, НОИ, НАП и други органи и институции, на които по закон са дадени такива права);
 • Трети лица - доставчици, контрагенти и агенти: периодично можем да ангажираме или да назначим други физически или юридически лица, за да изпълняват функции от наше име. Те ще имат достъп до информация, нужна им, за да изпълняват функциите си, като няма да имат право да ползват предоставената им информация за други цели. Третите лица, на които е предоставена лична информация ще имат задължения за поверителност и неразкриването и по закон или по силата на договорните ни отношения.

 

Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

 

При всяко обработване на лични данни ние вземаме мерки, за обезпечаването на правилното им ползване и съхранение. Събраната информация съдържаща лични данни се ползва само за целите, за които е предоставена.

 

Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона, като ако желаете да се свържете с нас относно използването на Личните Ви данни или за да възразите частично или изцяло срещу обработването на Личните Ви данни, можете да го направите на следния имейл: privacy@ait-trans.com.

Вие имате следните права, спрямо личните Ви данни, обработвани от нас, при посещение на нашия уеб сайт:

 1. Да получавате достъп до Вашите лични данни, които „АИТ Интернешънът Транспорт“ ЕООД обработва и да получите копие от тях;
 2. При непълнота или неточност в данните, които „АИТ Интернешънът Транспорт“ ЕООД обработва - личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са:

-           ако е постигната целта, за която данните са събрани;

-           оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка;

-           данните Ви се обработват незаконосъобразно,

-           други предпоставки, които могат да доведат до неправомерното им използване;

 1. В определените от закона случаи, да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 2. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на Вашето съгласие.

 

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

 

В случай на нарушаване на правата на субектите, по отношение на личните им данни, всеки субект на данни има право на защита, която може да реализира.

 

Свържете се с нас

Въпроси, коментари и искания относно тази политика са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до „АИТ Интернешънъл Транспорт“ ЕООД, на имейл адрес: privacy@ait-trans.com.