Влиянието на IoT (Internet of things) върху транспортната индустрия

Днес автоматизирането на работните процеси се прилага все по-успешно в транспортната индустрия с цел оптимизиране на дейности, спестяване на време и ресурси за бизнеса. Компаниите в сектора се стремят да отговорят на съвременните предизвикателства и нарастваща конкуренция с инвестиране в използването на технологии като изкуствен интелект и Интернет на нещата (IoT).

Въпреки че понятието не е ново, IoT придобива все по-широка популярност у нас заради бързия технологичен растеж, който наблюдаваме през последното десетилетие. Като екосистема от сензорни устройства, които са свързани помежду си в дигитални мрежи, IoT осъществява събирането и предаване данни в реално време, без да е необходима човешка намеса. Концепцията за IoT още се базира на идеята, че в бъдеще всички устройства, които използваме, ще могат да се управляват чрез интернет, като започнем от обикновените електроуреди в домакинството и стигнем до всички устройства в офисите и големите производства.

Без съмнение, IoT технологиите имат потенциал напълно да преобразят и една от най-важните индустрии за икономиката, а именно транспорта. Възможността за поставяне на сензори в превозните средства ще помогне за намаляване на рисковете при транспортиране на големи товари, за анализ на най-подходящите маршрути, по който да се придвижват пратките и детайлно проследяване на всяка една от тях за подобряване на потребителската удовлетвореност.


Предимства от използване на IoT технологиите в транспортния сектор

Все повече транспортни компании търсят ефективни и гъвкави начини за контрол на логистичния процес, сигурност при транспортиране на големи товари и оптимизиране на използваните в бизнеса ресурси. Именно тук основна роля играят IoT технологиите като възможност за подобрена ефективност на работа и качество на предоставяните услуги. На първо място, едно от големите приложения на IoT в транспортната индустрия е осигуряването на по-висок контрол на качеството и гарантирането на безопасност при транспорт и доставка на товари. Това е възможно благодарение на сензорите, поставени във всяка пратка. Те позволяват проследяване на товари във всеки един момент от напускането на им от склада, като същевременно дистанционно може да се наблюдава и какво е състоянието на пратката като температура, влага, осветеност и други показатели. Сензорното проследяване помага още да се изчисли точното време за доставка на всеки един товар.

Използването на IoT устройствата в товарните камиони значително намалява рисковете от непредвидени външни фактори, като попадане в задръстване, интензивен трафик или възникнали опасности на пътя. Досега шофьорите на превозни средства разчитаха основно на GPS системите, които бързо могат да се адаптират към промените в трафика. За разлика от тях обаче, IoT навигацията дава възможност за проследяване на пътната обстановка в реално време и обновяване на информацията за секунди. Надеждни IoT устройства гарантират по-бързото и безопасно придвижване по определени маршрути, затова се прогнозира, че именно те ще бъдат сред първите техники, използвани в големите транспортни компании.


Въздействието на IoT върху логистиката

IoT е един от основните двигатели на промените в логистичния сектор. Като такъв той предоставя редица възможности за проследяване на състоянието на активи, пратки и хора в реално време и не на последно място – за увеличаване на печалбите. Успешната интеграция на IoT технологиите ще доведе до намаляване на човешките грешки, предотвратяване на аварии и кражби, редуциране на закъсненията в транспорта и подобряване на качеството на всяка услуга. IoT може да се използва и за мониторинг по цялата верига на доставки, за да се идентифицират местата, където е възможно усъвършенстване и използване на различни практики.

IoT сензорите, поставени в двигателя на всяко едно транспортно средство, могат да подобрят начина, по който то се обслужва и поддържа. Сензорите позволяват самодиагностициране и незабавна обратна връзка към шофьорите за възникнали или предстоящи технически неизправности. В същото време до логистичните оператори може да достига информация за среден разход на гориво или необходимост от смяна на масло. По този начин IoT устройствата ще помогнат за намаляване на необходимостта от допълнителна поддръжка на транспортни средства и за оптимизиране на разходите на всяка компания.


Предизвикателства пред IoT

Големите IoT системи могат да съдържат хиляди устройства или сензори. Затова е необходимо да се гарантира сигурна среда срещу загуби на данни. В такива случаи е подходящо да се внедрят системи за сигурност, базираните на изкуствен интелект, които да обработват огромни потоци от данни и да идентифицират подозрителните активности в мрежата. Сигурността и поверителността са задължителни условия за събиране, анализиране и използване на данни за една компания. И не е изненадващо, че едно от основните притеснения на експертите е свързано със защитата и опазването на личните данни.

С разрастване на интернет базираните технологии, се увеличава и уязвимостта към кибератаки. Тъй като част от данните, които IoT системи използват, се съхраняват в облачно пространство, е много вероятно атаките да са насочени именно там. Това ще увеличи и необходимостта от наемането на експерти по мрежова сигурност в компаниите, които да се грижат ежедневно за предотвратяване на зловредни действия към бизнеса.

Според специалисти сред големите предизвикателства пред IoT попада още несигурният уеб интерфейс, който може да осигури достъп и на неоторизирани лица от една компания до конкретна информация или данни. Един от подходите за разрешаване на този проблем е осигуряване на сигурна защита на всяко IoT устройството още в момента на неговото проектиране и разработка.


Безспорен факт е, че всяка технологична промяна е съпътствана с различни премеждия, но е важно да заключим, че днес все повече производители от различни индустрии инвестират в интегрирането на IoT към своята дейност. Експерти прогнозират, че IoT ще внесе сериозни промени и в сектора на транспорта и логистиката през следващите години и ще доведе до съкращаване на разходите и повишаване на ефективността на бизнеса. Като една от модерните и иновативни компании на пазара АИТ Интернешънъл Транспорт непрекъснато работи върху подобряване на своите услуги, следвайки всички актуални тенденции.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии