Завладяващата история на транспорта и логистиката на стоки

От първите камиони до изкуствения интелект и Интернет на нещата (Internet of Things, съкр. IoT) – транспортната индустрия демонстрира мащабно развитие и визия за бъдещето

 

Логистиката и транспортът на стоки е дейност, която макар и „невидима“ за обществото, е жизнено важна за неговото пълноценно функциониране. Без тази индустрия не можем да си представим съществуването и развитието на бизнеса, както и нашето ежедневие.

Макар да съществуват различни средства за транспорт на стоки, основна част от логистичния пазар в Европа е свързан с автомобилния превоз на товари. Днес приблизително 75% от всички товари на Стария континент се транспортират с камиони.

Където и да пътувате по модерните магистрали на Европа, несъмнено ще срещнете камиони за транспортиране на дълги разстояния, превозващи товари и стоки в рамките на континента или на отделните държави. Това обаче невинаги е било така. Не е случаен фактът, че транспортната индустрия, и в частност – превозът на стоки и логистиката претърпяват сериозно развитие през последното столетие. За разлика от днес, в началото на миналия век е било почти рядкост да се види камион за доставка на стоки по пътищата. В САЩ например през 1910 г. в цялата страна има едва около 10 000 камиона, като много от тях са използвани за доставки във и около по-големите градове.

От друга страна, първите камиони, транспортиращи стоки през 1900 г. и годините след това, са доста по-некомфортни и бавни от днешните транспортни автомобили. До около 1920 г. всички камиони са оборудвани с плътни гуми, което прави пътуването не само доста некомфортно, но и много бавно. Едва в последващите години се появяват пневматичните гуми, превръщайки автомобилния транспорт на стоки в много по-лесна и по-бързо изпълнима задача.

Интересен факт в историята на транспорта на стоки е, че през 1916 г. Търговската камара на Сиатъл заплаща със собствени средства разходите за камион и шофьор за пътуване от Сиатъл до Ню Йорк. Целта е да се покаже на производителите и търговците в страната, че магистралите и транспортът с камиони ще се превърнат в основни фактори за бизнеса и ще имат голямо влияние в тяхното ежедневие. Предприетата инициатива постига своята цел, макар че пътуването от Сиатъл до Ню Йорк по онова време отнема цели 31 дена!

 

Транспортът и логистиката преди 1850 г.

Историята на товарния транспорт и логистиката е наистина завладяваща. За разлика от днес, когато всички ние свързваме логистиката основно с доставка на стоки, в миналото тя е намирала приложение основно в придвижването на войските.

Като се имат предвид ограничените форми на транспорт, до които армиите са имали достъп преди 1850 г., мащабите на военното дело в миналото са впечатляващи. По всяка вероятност, древните армии са били снабдени с комбинация от локални доставчици и складове, разположени по маршрута им по време на военните походи.

Монголската конница от 13-и век например е известна със своята добре организирана и високо ефективна логистична система. Армията е била разделена на корпуси, всеки от които е пътувал с добитък, товарни животни и талиги за багаж. Храната се е съхранявала на места по пътя, като местата за лагеруване обаче са били подбирани много внимателно, въз основа на достъпността до паша и фураж. Всеки елемент от процеса по транспорта и логистиката е бил много внимателно организиран, а багажът и оборудването са били специално олекотени, за да се улесни транспортът.

Забележително през този период е нарастването на числеността на армиите, които са придвижвани от едно на друго място. По времето на Наполеон например са разработени военни складове или депа за съхранение, съдържащи провизии, както и мобилни военни складове, които са били преносими и са съдържали провизии за няколко дни.

С времето, развитието на цивилизацията и появата на по-гъсто населени райони довеждат до облекчение на логистичните и транспортните процеси.

 

Периодът от средата на 19-и до средата на 20-и век

Раждането на индустриалната ера води до значителни промени в логистиката. Технологичните иновации в инструментите, машините, транспорта и комуникациите преобразяват ежедневието, бизнеса и световната икономика. През втората половина на 19-и век железниците, параходите и телеграфът променят драстично индустрията. Откриването на двигателя с вътрешно горене и развитието на моторните превозни средства, както и появата на въздушния транспорт дават силен тласък на транспортната и логистична индустрия, чиято трансформация продължава усилено и през 20-и век. Благодарение на тези открития и тяхното внедряване в ежедневието все повече и по-големи обеми от стоки могат да бъдат придвижвани и доставяни на големи разстояния.

Това обаче налага нови техники за организация и управление на доставките, което довежда до появата на модерни логистични практики.

 

Развитието до началото на 21-ото столетие

След 40-те години на 20-и век технологиите в логистиката моделират прехода от ръчен труд към използване на механизирани начини за преместване на стоки. Развитието на палетните повдигачи позволява по-ефективно използване на складовото пространство. Заедно с това, от 50-те години на миналия век интермодалните контейнери позволяват по-лесно транспортиране на тези палети чрез железопътен транспорт, с кораби и камиони. С течение на времето транспортът на товари все повече преминава от железопътен към транспорт чрез товарни камиони.

Технологиите постепенно водят и до промяна при въвеждането на записите за отделните процеси в логистиката, което до 60-те и 70-те години на миналия век се прави основно ръчно. Ускореното развитие на компютрите и тяхното повсеместно навлизане в бизнеса, характерно за 80-те години на миналия век, както и и появата на интернет в края на 90-те допринасят за революцията на данните в логистиката. Развитието на компютрите подобрява също така логистичното планиране, управлението на запасите и оптимизирането на маршрутите на камионите. Благодарение на новите технологии, компаниите в областта на транспорта и логистиката започват да използват електронни таблици и базирани на карти интерфейси, за да подобрят процесите на планиране и изпълнение. Изградени са мащабни модели за оптимизация, които подпомагат търговските операции. Технологичните иновации довеждат до значителен напредък в автоматизацията, а терминът логистика започва да се използва все повече и повече за описване на важна бизнес функция, а не просто за описание на придвижването на войскови части.

 

21-и век и след това: какво предстои

Глобализацията, развитието на компютърните технологии и увеличаването на достъпа до интернет доминират в логистичните разработки през настоящия век. Понятието „управление на веригата на доставки“ сега се използва широко, за да обхване стратегията, планирането и изпълнението на потока от стоки, услуги и информация, а логистиката е важна част от този процес.

Днес логистичните технологии са все „по-умни“. Кибер-физическите системи (Cyber-Physical Systems, CPS) свързват ИТ и логистиката и позволяват придвижването на стоките и тяхното проследяване в реално време чрез разнообразни и сложни системи. Това осигурява безпрецедентно ниво на прозрачност и налична информация.

Според експертите, в бъдеще технологията ще продължи да подпомага постигането на по-бърза доставка на стоки, услуги и информация за широк кръг крайни потребители. И както много други индустрии, логистиката ще продължи да се развива и трансформира под влиянието на технолгогии като Интернет на нещата (IoT), автоматизация и изкуствен интелект.

Като водеща компания в сектора, АИТ Интернешънъл Транспорт вече над 20 години следи иновациите в областта и поддържа високи стандарти на обслужване, оптимални транспортни схеми и гъвкавост при предлаганите услуги. Компанията е коректен и уважаван партньор, както в сухопътния международен транспорт, така и в сферата на логистиката.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии