Транспортът и логистиката – какви са водещите тенденции в развитието на сектора

2020 е годината, с която навлизаме в новото десетилетие. Обръщайки поглед назад, ясно можем да видим кои са основните промени, настъпили в обществото ни през годините от началото на столетието. Със сигурност можем да кажем, че дигитализацията и мобилността са засегнали и трансформират с бързи темпове всяка част на нашето ежедневие – как работим, как живеем и как почиваме и се развличаме. Неминуемо тези процеси са оказали влияние в различна степен и върху всички сектори на икономиката, включително върху транспорта и логистиката.

И в тази връзка възниква въпросът какви ще бъдат водещите тенденции в транспортния сектор за следващите 10 години? По-долу ще направим кратък обзор за предстоящото развитие на бранша с акцент върху няколко ключови области.

 

Силен фокус върху устойчивото развитие

Реалното и потенциалното въздействие върху нашата планета, породено от начина, по който работим и живеем, ще бъде едно от основните съображения при разработването на нови продукти, нови вериги на стойност, нови начини за реализация на бизнес моделите и нови модели на потребление. Трябва да се променим и трябва да го правим бързо. Това се отнася и за веригите за доставки на стоки – те трябва да бъдат по-устойчиви, по-ефективни откъм ресурси и по-екологични. За разлика от предишната декада, когато устойчивото, съобразено с опазването на околната среда развитие беше нещо, което е добре една компания да развива, през следващите 10 години бизнесът задължително трябва да постави силен фокус върху този тип развитие. Това е начинът съответната компания да се открои като отговорна към обществото и природата и да създаде положителен имидж сред клиенти, партньори, служители и инвеститори. В сектора на транспорта и логистиката това означава не само работа в посока намаляване на емисиите и постигане на съответствие с екологичните норми, но обхваща и цялата обществена система, в която дадената компания работи и върху която оказва влияние. Това на практика означава инициативи в областта на корпоративната социална отговорност и изпълнение на каузи в полза на обществото. Това са и посоките, в които активно се развива пловдивската транспортна и логистична компания АИТ Интернешънъл Транспорт.

Като цяло устойчивото развитие ще става все по-важно за транспортните и логистични компании, твърдят експертите в сектора. То ще се превърне в основен показател, който ги отличава от останалите фирми на пазара. Нещо повече, устойчивото развитие трябва да бъде автентично и да бъде заложено в самото ДНК на организацията. В допълнение фокусът във веригите за доставки ще се измества постепенно от „изпълнението“ и „цената “ към устойчивото развитие. Това ще доведе и до по-нататъшно развитие на партньорствата в сектора в посока споделяне на информация и активи с цел оптимизиране на въздействието върху околната среда.

 

Електрификацията и нейното влияние върху логистиката

Транспортната индустрия е отговорна за голяма част от емисиите на парникови газове. С увеличаване на населението и подобряване на жизнения стандарт на хората по целия свят се очаква потреблението на стоки в световен мащаб като цяло да се увеличи, дори и нивата да бъдат компенсирани в известна степен от по-предпазливо потребление или повторна употреба. Това означава, че на практика през следващите години количеството превозвани стоки, изразено в килограми и тонове, ще се увеличава. В тази връзка сериозните технологични пробиви в областта на разработката на батерии за превозни средства ще доведат до постепенно нарастване на електрифицирания автомобилен парк на транспортните компании. Експертите очакват също така значително увеличение на използването на възобновяеми енергийни източници, което ще позволи драстично намаляване на екологичния отпечатък.

 

ИТ в помощ на транспортния сектор

Според специалистите до края на настоящото десетилетие ИТ и 5G технологията в частност ще променят значително бизнес пейзажа. Способността на 5G да обработва огромни количества данни от свързани устройства като начало може да бъде използвана в складовете. AR устройствата с добавена реалност, базирани на 5G технологията, значително ще подобрят процесите в складовете, като позволят да се оптимизират показатели като разполагане, разстояние и време при преместването на стоки. От друга страна, 5G технологията ще позволи да се разгърне пълният потенциал на IoT (Интернет на нещата) с цел проследяване на стоките. Това означава, че товарът може да бъде снабден със сензори, които потребяват много малко енергия и позволяват проследяването на стоките от фабриката през изпращането им, до склада, включително и разполагането на рафтовете, създавайки надежден запис за пътуването на даден артикул. В допълнение едно от най-иновативните приложения на 5G мрежите в близко бъдеще е автономният транспорт. 5G вероятно ще превърне тази възможност в реалност, което пък ще има огромно влияние върху логистичната индустрия.

Всеизвестен е фактът, че всеки бизнес, за да функционира успешно, разчита на данните. Логистичните компании не правят изключение. Често дори те обработват обеми от данни, доста по-големи от тези на редица други бизнеси. Дейностите на служителите и генерираната от тях информация, както и данните, свързани с превозни средства, оборудване, обработка на стоки и системи за управление на съоръженията изискват бърза връзка с голям капацитет, а именно 5G може да изпълни това обещание. Благодарение на тази технология компаниите ще могат да обменят много по-големи количества данни и да ги обработват по-близо до източника. Това означава, че компаниите ще разполагат със средства за изграждане на стройна, разпределена облачна ИТ мрежа, благодарение на която ще могат да свържат своите логистични операции. Възможностите, които бързият и надежден компютинг в облака предоставя, ще подобрят съществуващите работни процеси, предлагайки подобрен бизнес модел и гъвкавост.

От друга страна, големите обеми от данни улесняват значително бизнеса в прогнозирането и разбирането на нуждите на клиентите, което води до подобрена видимост и управление на стоките и до по-голяма оперативна ефективност.

Автоматизацията на операциите в складовата дейност също е важен детайл от цялата ИТ среда в помощ на логистичния сектор. Тя води до намалени разходи и подобрена ефективност при доставката и складирането.

 

Промени в компетенциите на служителите

Изграждането на една глобална логистична верига е сложно и изисква проницателност и опит за преодоляване на препятствия и намиране на решения. Все повече като ключово умение за хората, заети в сектора, на преден план ще излиза способността да се използва огромното количество информация и тя да се трансформира в стойност. В тази връзка логистичната индустрия, заедно с много други, ще се бори за кадри с умения и знания в областта на дигиталните технологии, с добро разбиране на изкуствения интелект, роботизацията, машинното обучение и автоматизацията, както и с отлични меки умения и колаборация. И именно тук политиката за постигане на устойчивост ще играе ключова роля в привличането и задържането на таланти.

През новото десетилетие компаниите ще се стремят да насърчават работна среда, която привлича индивиди с иновативно мислене, среда, в която ученето и развитието е непрекъснат процес. Такава среда на развитие и работа предлага днес АИТ Интернешънъл Транспорт, превръщайки служителите си в най-ценния актив на компанията.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии