Транспортът на стоки с акцент върху опазването на околната среда

Какво е настоящето и бъдещето на екологичния транспорт и лoгистика

 

В съвременния свят на отворена икономика и свободно движение на стоки значението и важността на транспортния бизнес нарастват неимоверно. Това определя в голяма степен и неговото все по-интензивно развитие, което обаче нарежда този бизнес сред най-големите консуматори на петрол в световен мащаб. Според официалната статистика почти 64% от потреблението на петрола в глобален план се дължи на транспортния сектор. Този факт налага и специално внимание към въвеждането на екологични решения в областта на транспорта и логистиката на стоки, като основната цел е запазването на околната среда и намаляването на парниковите газове. Не е случаен фактът, че една от ключовите цели на Европейския съюз в посока устойчиво екологичносъобразно развитие на Стария континент е намаляване на нивата на замърсяване с 40% до 2030 г.

Във връзка с това от няколко години на дневен ред стои въпросът какво може да се направи, за да се гарантира по-устойчив и екологичен транспорт?

 

Съвременните екологични транспортни средства

През последните години в световен мащаб се реализират важни политики в областта на екологията на европейско и световно ниво и една от основните насоки е намаляване на количеството въглероден диоксид, отделяно в атмосферата. Важна цел на ЕС в тази област е намаление на нивата на въглероден диоксид, отделян от човешката дейност, с 60 на сто до 2050 г. в сравнение с нивата през 1990-а. Това логично доведе и до появата на различни екологични решения в областта на транспорта и разработването на алтернативи на „конвенционалните“ горива, като например автомобилите, задвижвани чрез електроенергия. Важна тенденция е също така все по-широкото използване на щадящи природата алтернативни горива като например сгъстен природен газ или втечнени въглеводородни газове.

Разбира се, предприемането на решения в посока екологичен транспорт е важно дори на ниво отделни семейства и индивидуални потребители, но тяхната значимост нараства многократно, когато става въпрос за сектора на транспорта на стоки и логистиката. Причината е ясна – транспортните компании управляват флотилии от десетки камиони и други товарни превозни средства. В съчетание с факта, че този бизнес е ефективен, ако камионите извършват курсове на ежедневна база, ефектът от предприемането на мерки за намаляване на парниковите емисии от изгорели газове е огромен.

Като първа и най-важна стъпка в посока опазване на околната среда е използването на модерен парк от транспортни средства, отговарящи на най-съвременните екологични стандарти. Такъв е стандартът Euro 6, който влезе в сила от 1 януари 2013 г. Нормите за емисии в Euro 6 определят максималните граници за определени вредни газове и прахови частици, които превозното средство може да отделя. Основни сред тях са азотните оксиди, въглеродните оксиди, въглеводородите и фините прахови частици. Според експертите камион, отговарящ на стандарта Euro 6, изхвърля вредни емисии в атмосферата близо 100 пъти по-малко, отколкото по-старите камиони, отговарящи на по-нисък стандарт.

 

Иновации за ефективен и екологичен транспорт

Намаляването на въздействието на транспорта върху околната среда може да се постигне също така чрез целенасочени технологични подобрения, съобразени със специфичните предизвикателства, с които се характеризира всеки вид транспорт, твърдят специалистите в сектора. Важно място в този процес заемат научните изследвания и иновации. Те допринасят в голяма степен за разработване и възприемане на решения за всички видове транспорт, които драстично намаляват вредните за околната среда емисии от транспортния сектор. Заедно с това се намалява зависимостта на сектора от изкопаеми горива, както и въздействието на транспорта върху биоразнообразието и изменението на климата и се постига благоприятно влияние върху опазването на природните ресурси.

Дейностите в тази насока засягат освен самите транспортни средства и горива, така и производствените процеси. Разработването, от друга страна, на интелигентно оборудване и инфраструктура в транспортния бранш, базирани на модерни технологични решения, е също важен аспект в постигането на екологосъобразност на бранш. Създаването на иновативни решения за ефективно планиране, проектиране, използване и управление на летища, пристанища, логистични платформи и инфраструктури за наземния транспорт, както и автономни и ефективни системи за поддръжка, мониторинг и инспекция са само част от инициативите в тази посока. Към тях се добавя разработването и прилагането на нови политики, бизнес модели, концепции, технологии и ИТ решения.

Конкретно важно действие, което логистичните компании могат да предприемат за намаляване на вредните газове, е да планират и оптимизират маршрутите си, като ги приспособяват към условията на превоза. С други думи, организирането транспорта през деня с цел да се избегнат пиковите часовете в трафика, избирането на най-краткото разстояние и редица други инициативи, не само водят до намаляване на отделения въглероден диоксид в атмосферата, но и са предпоставка за постигане на икономическа ефективност. Други детайли в процеса на оптимизация на транспорта са също така използването на по-аеродинамични камиони или гуми с оптимизирано съпротивление при движение.

 

Решения на бъдещето

Днес в цяла Европа редица администрации работят върху модели на зелени пътища, върху използването на рециклирани материали за настилка или прилагат технически иновации в процеса на асфалтиране с цел постигане на устойчивост на  доставките на стоки и транспорта като цяло. Една от алтернативите, които европейските държави започнаха да прилагат и насърчават в сектора на логистиката, е например нощният транспорт, а целта е намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Поради липсата на засилен трафик през нощта много по-рядко се налага принудително спиране на камионите, което води до значително намаление на отделяните вредни емисии. Електрификацията на транспортните флотилии е също една от посоките, в които светът усилено работи и които се очаква да станат факт в обозримо бъдеще. Някои държави, като Швеция например, предлагат дори още по-радикални промени. Швеция е първата държава, която планира въвеждането на изцяло електрическа магистрала и електрически вагони за превоз на стоки, подобно на трамвайния транспорт, намалявайки до минимум емисиите, отделяни от товарните автомобили, и премахвайки необходимостта от спирки за зареждане на батерии.

Друг успешен пример за иновация в транспорта е на водеща японска компания, която наскоро пусна нов вид влекач, снабден със слънчеви панели, разработени да работят в неблагоприятни условия.

В своята дейност пловдивската транспортна компания АИТ Интернешънъл Транспорт също се ръководи от идеята за спазване на високи екологични стандарти в транспорта и оказва силна подкрепа за екологични и социални каузи в полза на обществото. Фирмата базира своя бизнес на съвременни екологични решения, целящи запазване и подобряване на околната среда. Тя притежава всички специализации и сертификати за категория Euro 6, а автопаркът й е оборудван изцяло с камиони, сертифицирани за тази категория.

Примерите не са един или два, а реалните идеи и решения за постигане на екологичен транспорт на стоки са все по-иновативни и ефективни. Причината за търсенето и реализирането на тези решения е изключително важна за бъдещето на човечеството – а именно опазване на околната среда за поколенията след нас, на които трябва да оставим една жизнеспособна и зелена Земя.

 

Сподели в: Facebook Twitter Linkedin

Други статии